Health

Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?

"Con người- bởi vì họ hi sinh sức khỏe để kiếm tiền, rồi lại bỏ tiền ra để tìm lại sức khỏe. Họ quá sốt ruột với tương lai nên chẳng còn thời gian để tận hưởng hiện tại, kết quả là họ chẳng sống ở hiện tại hay ở tương lai. Họ sống như thể họ không bao giờ chết, rồi lại chết như chưa từng được sống”

Nguyên văn

When asked what surprised him most about humanity, answered...

"Man - Because he sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present; the result being that he does not live in the the present or the future; he lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived."

Dalai Lama