Nhất tự bất di

Trong bài "Tập y quy cách" ở "Y học nhập môn" quyển 7:

Nhất tự bất di = "Học thuộc lòng không bỏ sót một chữ nào"

Nghĩa là người nào muốn học y đạo đều phải thông nho (y xuất ư nho) hàng ngày đem Tố Vấn, Nạn Kinh và các sách của các nhà danh y ra đọc, lại còn phải đem Tứ thư, Ngũ kinh nhất là Chu Dịch ra đọc nữa.

Tất cả những câu chính yếu trong y thư, nho thư đều phải học thuộc lòng , đọc trơn cửa miệng, không bỏ sót một chữ nào để trở thành người đạt lý, thông minh và đức hạnh, khi trị bệnh cho người mới biết tùy bệnh mà canh cái biến hóa, mà trị liệu linh hoạt. Nếu không chỉ là kẻ quê mùa, ngu tối, chấp nê, không biết gì, không đán kể

Xét ra đời nay mấy ai là người có học như nói trên


Đông y số điển - Tập nhất - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP