Chính khí

"Những thứ thuốc tuy có sức rất mạnh, song chẳng qua chỉ là cái tinh hoa của cây cỏ, tất nhiên phải nhờ vào chính khí của con người thì mới vận chuyển và đạt kết quả được"

Nếu khí trung tiêu thiếu quá, dẫu có uống Đại hoàng, Phác tiêu cũng không thể hạ được,

Âm dịch khô cạn, tuy rằng cho uống Cửu vị Khương hoạt hay Ma hoàng thang cũng không ra được mồ hôi.

Khí nguyên dương đã thoát hết, thì mặc dù uống thuốc nhiệt cũng không thấy nóng.

Chân âm khi đã hao kiệt thì dẫu cho uống thuốc hàn cũng không biết gì là lạnh.

(Y gia quan miện – Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh)