Chữa bệnh cho người già

Người già yếu không nên vội giáng hỏa

Người hư nhược không nên trừ hết đờm

Hỏa tức là dương khí, người già thời dương khí suy kém, tuy thấy chứng hỏa mà tuyệt đối không nên thanh hỏa, huống chi là giáng hỏa, hỏa mất thời khí cũng tuyệt

Người hư nhược thời tân dịch đã đến lúc suy kiệt, đờm tức là do tân dịch sinh ra. Sách nói: “Tân dịch kết lại thời sinh bệnh, tân dịch hết thời chết”. Trừ đờm tức là cho kiệt hết tân dịch.

Nhà đạo dẫn nói: “Nhổ nhiều không bằng nhổ ít, nhổ ít không bằng đừng nhổ”. Vì tân dịch cũng là chất nuôi sống, phải tự nên coi trọng

(Y HẢI CẦU NGUYÊN)