Nhị chí hoàn

Nhị chí: 2 tiết Hạ chí, Đông chí

Bài thuốc hoàn mà có cao lộc (hươu) và cao my (nai) trộn chung hay là dùng cao ban long nấu chung cả sừng hươu và sừng nai.

Sừng hươu thay vào tiết Hạ chí có nhất âm sinh. Sừng nai thay vào tiết Đông chí có nhất dương sinh

Dùng 2 thứ chung như vậy là lấy cái nghĩa âm dương của "nhị chí" để sinh khí và sinh huyết (khí thuộc dương, huyết thuộc âm)

Còn bài Nhị chí hoàn ở "Y học nhập môn" , tuy không có lộc giác, my giác nhưng có quy bản và hổ cốt (quy bản thuộc âm, hổ cốt thuộc dương) thì cũng lấy cái nghĩa Hạ chí nhất âm sinh, Đông chí nhất dương sinh như trên. Nên gọi Nhị chí hoàn.

(Đông y số điển - tập Nhị - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP)