Dùng thuốc

Hành quân lấy lương thực làm trước tiên, dùng thuốc lấy Vị khí gốc. Quân không có lương thì khốn đốn, thuốc không có Vị khí thì không lưu hành.

Binh mã chưa khỏi động, lương thảo phải đi trước, có thể thấy lương thảo có ý nghĩa trọng yếu trong hành quân tác chiến.

Câu này lấy binh pháp làm tỉ dụ để nói lên việc dùng thuốc phải coi trọng Vị khí mang tính tất yếu, bởi vì Vị là bể của thuỷ cốc, nguồn của sự sinh hoá, người ta phải nhờ Vị khí mới sống được, thuốc cũng phải nhờ Vị khí mới lưu hành. Nếu không có Vị khí thì thuốc khó phát huy tác dụng.

(Danh y danh ngôn tinh hoa)