Hạnh Lâm

Đổng Phụng, tự Quân Dị, hiệu Đài tiên Hạnh Lâm, ở núi Lư Sơn, người nước Ngô thời Tam quốc, có đạo thuật chữa bệnh thường không lấy tiền.
hạnh lâm
Người bệnh nhẹ khi khỏi bệnh đền ơn bằng cách trồng một cây hạnh, người bệnh nặng khi khỏi đền ơn trồng 5 cây hạnh. Sau những cây hạnh ấy mọc thành rừng gọi là Hạnh Lâm. Khi trái hạnh chín, ông đem đổi lấy thóc để cứu kẻ nghèo. Người đời sau dùng từ Hạnh Lâm để chỉ những thầy thuốc giỏi.