Ngũ tiết

Thích hữu ngũ tiết = Phép châm thích có 5 nơi quan tiết tức 5 đốt xương hay 5 khiếu hay 5 tiết mục

1. Chấn ai: chấn động sự mù mịt trong các đường lạc, ý nói châm thích ở đường kinh ngoài để khứ các bệnh dương khí đại nghịch làm cho trong bụng đầy trướng tức thở.

2. Phát mông: Khai phát sự tối tăm, ý nói châm thích ở du phủ để khứ bệnh ở phụ cho tai thông mắt sáng.

3. Khứ trảo: Trút bỏ móng ngoài, ý nói châm thích ở các đốt xương tay chân để co duỗi thuận tiện, đi lại dẻo dang.

4. Triệt y: Cởi bỏ y phục, ý nói châm thích tất cả các huyệt kỳ du của các dương kinh để hàn khí, nhiệt khí không tranh dành cho âm dương hòa hợp.

5. Giải hoặc: giải tán sự mê hoặc, ý nói châm thích thì phải biết tất cả những hư và thực của các kinh mà bổ mà tả cho âm dương bình phục thì không điên đảo mê hoặc.

Châm thích có 5 tiết ấy để khu trừ tà khí mà điều hòa chân khí vậy.

[Ngũ tiết còn có ý nghĩa là 5 loại bệnh tiết tả: do phong khí, thấp khí, hàn khí, nhiệt khí và tỳ thổ hư nhược mà làm ra tiết tả.]

Đông y số điển - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP

Xem thêm: Ngũ cấm