Ngũ cấm

Ngũ cấm = 5 ngày cấm châm thích, có nghĩa là cấm trong 5 ngày thuộc vào “10 can” sau đây không được châm thích.

Trời có 10 can, kể từng đôi một thì "Giáp ất" trước tiên, rồi "Bính đinh", "Mậu kỷ", "Canh tân" đến "Nhâm quý" là sau hết, 10 can đó ứng hợp với thân thể con người chia ra như sau:

1. Những ngày "Giáp ất" ứng vào đầu.

2. Những ngày "Bính đinh" ứng vào vai và cổ họng, tức nửa người trên.

3. Những ngày "Mậu kỷ" là trung ương ứng vào bụng và tứ chi (trung ương thuộc Tỳ thổ, tỳ chủ tứ chi cũng như thổ vượng tứ quý).

4. Những ngày "Canh tân" ứng vào các đốt xương và đùi, gối, nửa người phía dưới.

5. Những ngày "Nhâm quý" ứng vào ống chân.

Đó là những ngày không được châm thích vào những nơi ứng hợp trong thân thể con người kể trên.

Tại sao?

Bởi những ngày đó là ngày "tự thừa" = âm dương hợp lại mà không khí hóa vậy.

Nghĩa là 10 can của trời hóa sinh ra thành 5 hành của đất để âm dương thông cái khí hóa của ngũ vận. Nay những ngày đó, âm dương tự ý hợp lại thì khí hóa không thông. Khí hóa của trời đất không thông thì khí hóa con người cũng không thông, cho nên cấm châm thích vào những nơi nào trong thân thể con người mà nó ứng vào ngày tự thừa của 10 can đó vậy.

Đông y số điển - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP