JNC 8 Hypertension Guidelines

jnc8 hypertension gudelines Chữ viết tắt:

SBP = Systolic Blood Pressure = Huyết áp tâm thu.

DBP = Diastolic Blood Pressure = Huyết áp tâm trương.

BP = Blood pressure = Huyết áp

CKD = Chronic Kidney Disease = Bệnh thận mạn tính.

Hypertension: Tăng huyết áp

Diabetes = Bệnh đái tháo đường.

Thiazide-type diuretic = thuốc lợi niệu loại Thiazid.

CCB = Calcicum Channel Blocker = Thuốc chẹn kênh Calci.

ACEI = Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor = Thuốc ức chế men chuyển Angiotensin.

ARB = Angiotensin Receptor Bloker = Thuốc khóa thụ thể Angiotensin.

Khuyến cáo 1

Khuyến cáo 2

Khuyến cáo 3

Khuyến cáo 4

Khuyến cáo 5

Khuyến cáo 6

Khuyến cáo 7

Khuyến cáo 8

Khuyến cáo 9Khuyến cáo 1:


Recommendation 1

In the general population aged 60 years or older, initiate pharmacologic treatment to lower blood pressure (BP) at systolic blood pressure (SBP) of 150 mm Hg or higher or diastolic blood pressure (DBP) of 90 mm Hg or higher and treat to a goal SBP lower than 150 mm Hg and goal DBP lower than 90 mm Hg.

Strong Recommendation – Grade A

Corollary Recommendation.

In the general population aged 60 years or older, if pharmacologic treatment for high BP results in lower achieved SBP (for example, <140 mm Hg) and treatment is not associated with adverse effects on health or quality of life, treatment does not need to be adjusted.

Expert Opinion – Grade E

Trong một quần thể chung ≥ 60 tuổi, bắt đầu dùng thuốc để điều trị tăng huyết áp khi:

 • SBP ≥ 150 mmHg
 • DBP ≥ 90 mmHg

Huyết áp mục tiêu cần đạt:

 • SBP < 150 mmHg
 • DBP < 90 mmHg

Khuyến cáo mạnh - Mức A

Khuyến cáo hệ quả tất yếu

Trong quần thể chung ≥ 60 tuổi, nếu việc điều trị bằng thuốc đã đạt được SBP thấp hơn (ví dụ: SBP < 140 mmHg) mà việc điều trị đó không có tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc chất lượng cuộc sống thì không cần phải điều chỉnh.

Ý kiến chuyên gia - Mức EKhuyến cáo 2:


Recommendation 2

In the general population younger than 60 years, initiate pharmacologic treatment to lower BP at DBP of 90 mm Hg or higher and treat to a goal DBP of lower than 90 mm Hg.

For ages 30 through 59 years, Strong Recommendation – Grade A
For ages 18 through 29 years, Expert Opinion – Grade E

Trong quần thể chung < 60 tuổi, bắt đầu dùng thuốc điều trị tăng huyết áp khi:

 • DBP ≥ 90 mmHg

Huyết áp mục tiêu cần đạt:

 • DBP < 90 mmHg

Đối với lứa tuổi từ 30 đến 59, Khuyến cáo mạnh - Mức A.

Đối với lứa tuổi từ 18 đến 29, Ý kiến chuyên gia - Mức E.Khuyến cáo 3:


Recommendation 3

In the general population younger than 60 years, initiate pharmacologic treatment to lower BP at SBP of 140 mm Hg or higher and treat to a goal SBP of lower than 140 mm Hg.

Expert Opinion – Grade E

Trong quần thể chung < 60 tuổi, bắt đầu dùng thuốc điều trị tăng huyết áp khi:

 • SBP ≥ 140 mm Hg

Huyết áp mục tiêu cần đạt:

 • SBP < 140 mmHg

Ý kiến chuyên gia - Mức EKhuyến cáo 4:


Recommendation 4

In the population aged 18 years or older with chronic kidney disease (CKD), initiate pharmacologic treatment to lower BP at SBP of 140 mm Hg or higher or DBP of 90 mm Hg or higher and treat to goal SBP of lower than 140 mm Hg and goal DBP lower than 90 mm Hg.

Expert Opinion – Grade E

Trong một quần thể ≥ 18 tuổi và có CKD, bắt đầu dùng thuốc để điều trị tăng huyết áp khi:

 • SBP ≥ 150 mmHg
 • DBP ≥ 90 mmHg

Huyết áp mục tiêu cần đạt:

 • SBP < 150 mmHg
 • DBP < 90 mmHg

Ý kiến chuyên gia - Mức EKhuyến cáo 5:


Recommendation 5

In the population aged 18 years or older with diabetes, initiate pharmacologic treatment to lower BP at SBP of 140 mm Hg or higher or DBP of 90 mm Hg or higher and treat to a goal SBP of lower than 140 mm Hg and goal DBP lower than 90 mm Hg.

Expert Opinion – Grade E

Trong quần thể 18 tuổi và có bệnh đái tháo đường, bắt đầu dùng thuốc điều trị tăng huyết áp khi:

 • SBP ≥ 150 mmHg
 • DBP ≥ 90 mmHg

Huyết áp mục tiêu cần đạt:

 • SBP < 150 mmHg
 • DBP < 90 mmHg

Ý kiến chuyên gia - Mức EKhuyến cáo 6:


Recommendation 6

In the general nonblack population, including those with diabetes, initial antihypertensive treatment should include a thiazide-type diuretic, calcium channel blocker (CCB), angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI), or angiotensin receptor blocker (ARB).

Moderate Recommendation – Grade B

Trong một quần thể chung không phải người da đen bao gồm cả những người có bệnh đái tháo đường, bắt đầu dùng thuốc điều trị tăng huyết áp bằng các thuốc sau:

 • Thuốc lợi niệu loại Thiazid.
 • Thuốc chẹn kênh Calci. (CCB)
 • Thuốc ức chế men chuyển Angiotensin II. (ACEI)
 • Thuốc khóa thụ thể Angiotensin II. (ARB)

Khuyến cáo mức trung bình - Mức B.Khuyến cáo 7:


Recommendation 7

In the general black population, including those with diabetes, initial antihypertensive treatment should include a thiazide-type diuretic or CCB.

For general black population: Moderate Recommendation – Grade B
For black patients with diabetes: Weak Recommendation – Grade C

Trong quần thể chung là người da đen, bao gồm cả những người có bệnh đái tháo đường, bắt đầu dùng thuốc điều trị tăng huyết áp bằng các thuốc sau:

 • Thuốc lợi niệu loại Thiazid.
 • Thuốc chẹn kênh Calci.

Đối với quần thể chung người da đen: Khuyến cáo mức trung bình - Mức B.
Đối với quần thể người da đen có bệnh đái tháo đường: Khuyến cáo yếu - Mức C.Khuyến cáo 8:


Recommendation 8

In the population aged 18 years or older with CKD and hypertension, initial (or add-on) antihypertensive treatment should include an ACEI or ARB to improve kidney outcomes. This applies to all CKD patients with hypertension regardless of race or diabetes status.

Moderate Recommendation – Grade B

Trong quần thể chung ≥ 18 tuổi, có bệnh thận mạn và tăng huyết áp, bắt đầu (hoặc điều trị thêm vào) dùng thuốc điều trị tăng huyết áp bằng các thuốc sau:

 • Thuốc ức chế men chuyển Angiotensin. (ACEI)
 • Thuốc khóa thụ thể Angiotensin. (ARB)

Điều này áp dụng cho tất cả các bệnh nhân mắc bệnh thận mạn có tăng huyết áp, không phân biệt chủng tộc hay tình trạng đái tháo đường.

Khuyến cáo trung bình - Mức B.Khuyến cáo 9:


Recommendation 9

The main objective of hypertension treatment is to attain and maintain goal BP. If goal BP is not reached within a month of treatment, increase the dose of the initial drug or add a second drug from one of the classes in recommendation 6 (thiazide-type diuretic, CCB, ACEI, or ARB).
The clinician should continue to assess BP and adjust the treatment regimen until goal BP is reached. If goal BP cannot be reached with 2 drugs, add and titrate a third drug from the list provided. Do not use an ACEI and an ARB together in the same patient.
If goal BP cannot be reached using the drugs in recommendation 6 because of a contraindication or the need to use more than 3 drugs to reach goal BP, antihypertensive drugs from other classes can be used.
Referral to a hypertension specialist may be indicated for patients in whom goal BP cannot be attained using the above strategy or for the management of complicated patients for whom additional clinical consultation is needed.

Expert Opinion – Grade E

Mục đích chính của việc điều trị tăng huyết áp là để đạt được và duy trì huyết áp mục tiêu. Nếu huyết áp mục tiêu không đạt được trong vòng 1 tháng điều trị thì tăng liều của thuốc ban đầu hoặc thêm một loại thuốc thứ 2 từ một trong các nhóm thuốc được khuyến cáo (Lợi niệu nhóm Thiazid, chẹn kênh Calci, thuốc ức chế men chuyển angiotensin, thuốc khóa thụ thể angiotensin). Các bác sỹ lâm sàng cần tiếp tục đánh giá huyết áp và điều chỉnh chế độ điều trị cho tới khi đạt được huyết áp mục tiêu.

Nếu không đạt được huyết áp mục tiêu với 2 loại thuốc, thêm vào và điều chỉnh một loại thuốc thứ 3 trong danh sách đã cung cấp. Không kết hợp thuốc ức chế men chuyển và thuốc ức chế thụ thể trên cùng một bệnh nhân.

Nếu không đạt được huyết áp mục tiêu khi đã sử dụng các nhóm thuốc trong khuyến cáo 6 (vì một chống chỉ định) hoặc cần phải dùng nhiều hơn 3 thuốc để đạt huyết áp mục tiêu, thì có thể sử dụng các thuốc nhóm khác để điều trị tăng huyết áp.

Khi sử dụng chiến lược trên mà vẫn không đạt được huyết áp mục tiêu, hoặc khi xử lý các biến chứng của bệnh nhân, việc liên hệ với một chuyên gia điều trị tăng huyết áp để được tư vân lâm sàng là điều cần thiết.

Nguần: JamaHigh Blood Pressure