Chữa bệnh đàm ẩm

Bệnh đàm ẩm, nên lấy thuốc ôn để hòa

Nêu lên đại pháp điều bị bệnh đàm ẩm, đời sau tôn sừng là mẫu mực để trị đàm ẩm.

Ẩm là âm tà, gặp lạnh thì tụ, gặp ấm thì hoá. Thuốc ôn có thể giúp đỡ dương khí, hoá thấp kiện Tỳ, vừa có thể hoá được cái ngọn của đàm, lại có thể đánh tận gốc cái nguồn của đàm, thực là thuốc đúng đắn chữa đàm ẩm. Phương thuốc đại biểu là Linh quế truật cam thang.

Nói "thuốc ôn” là chỉ dược tính vừa không nóng quá, lại không có xu hướng cương táo, tránh dược cái khiến cho đàm ẩm hoá nhiệt, thương tân dịch và hao âm: đây tức là ý nói "để hòa".

Cần chỉ rõ "Kim quỹ yếu lược" bàn Đàm ẩm, thực tế là chỉ chứng Thuỷ ẩm chứ không ngụ có chứng Đàm nhiệt. Không nói mà chỉ ví dụ, đối với chứng Đàm nhiệt nên dùng phép thanh nhiệt hoá đàm mà chữa, lúc này lại không nên "lấy thuốc ôn để hòa" nữa.

Xem thêm: Khái và thấu

(Danh Y Danh Ngôn Tinh Hoa)