Song nhân

Một hạt có 2 nhân, ta thường nói hạt sinh đôi. Đây là nói vị Hạnh nhân. Nếu khi dùng gặp hạt nào sinh đôi chớ dùng, vì hạt sinh đôi có độc sát nhân. (Hạnh nhân song nhân hữu độc sát nhân).

Tại sao hạt sinh đôi có độc sát nhân?

Lý Duy Hy phân tích rằng: Tất cả các loại hoa cây cỏ đều nở 5 cánh, chỉ có hoa Sơn chi và hoa Tuyết (mùa đông có tuyết nở hoa 6 cánh, là dấu hiệu năm sau được mùa) là nở 6 cánh mà thôi, đó là cái lý âm dương (5 là dương số, 6 là âm số). Hoa nở 5 cánh thì có 1 nhân, 6 cánh thì có 2 nhân.

Nếu Đào hoa, Hạnh hoa nở 6 cánh là trái lẽ âm dương, nên có độc sát nhân (Trong sách dược tính phần nhiều chỉ nói Hạnh nhân có hạt sinh đôi, không nói Đào nhân)

Ông còn nói: Tại sao củ súng và củ ấu đều sinh sản ở dưới nước mà củ ấu tính hàn, củ súng lại tính ôn?

Bởi hoa súng khi nở hướng về ánh mặt trời mà hoa ấu khi nởi lại quay lưng lại. Khác nhau ở chỗ không có ánh nắng mặt trời. (Y học nhập môn –quyển đầu – mục Tính thị)

Đông y số điển - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP