Ẩm thực hữu tam hóa

Sự ăn uống có 3 cách tiêu hóa

Nấu chín nghiền nát, gọi là Hỏa hóa. Nghĩa là nhờ lửa nấu chín nát nhừ trước khi ăn.

Nhai kỹ nuốt chậm, gọi là Khẩu hóa. Nghĩa là nhờ miệng đã nhai kỹ trong khi ăn.

Nung nấu biến hóa rồi truyền tống ra, gọi là Vị hóa. Nghĩa là nhờ dạ dày mạnh nung nấu biến hóa rồi truyền xuống đại tiểu trường mà tống ra ngoài.

Sự tiêu hóa theo 3 cách đó mà đắc lực thì dạ dày được nhẹ nhàng dễ chịu, không bị tổn thương.

(Phùng thị)

Đông y số điển - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP