Đặc điểm gây bệnh của nội thương và ngoại cảm

Nội thương tỳ vị là thương phần khí

Ngoại cảm phong hàn là thương phần hình

Câu này qui nạp đặc điểm gây bệnh của bệnh nội thương và bệnh ngoại cảm, có giá trị để chẩn đoán phân biệt.

Căn cứ vào quan điểm của Đông Viên, nội thương là phát từ bên trong, Tỳ Vị bị tổn thương, nguyên khí bị hại cho nên nói là “thương phần Khí”.

Bệnh ngoại cảm là cảm nhiễm ngoại tà, tổn thương thể biểu con người trước tiên, cho nên nói là “thương phần Hình”.

Tóm lại, nội thương là chính khí bất túc gây nên. Ngoại cảm là phần biểu có thực


(DANH Y DANH NGÔN TINH HOA)