Hư thực

"Hư chứng như nhà nghèo tài sản rỗng không, chỉ cóp nhặt từng tý, sớm tối không thể quên, chứ không có phép nhanh hơn"

"Trộm trong thực chứng như cướp nhà, mở cửa tống ra nhanh, giặc rút thì ngưng, chứ không có phép nấn ná từ từ"

“Điều trị Hư chứng nên xử lý thung dung, thu công dần dà. Điều trị Thực chứng phải dồn sức đối phó, đánh nhanh quyết định nhanh. Câu này dùng lối tỉ dụ nói lên đạo lý ấy”

(DANH Y DANH NGÔN TINH HOA)

Xem thêm: Chữa bệnh hư