Tam nhân vi bệnh

3 nguyên nhân gây bệnh

Ngoại nhân: Nguyên nhân gây bởi ngoại cảm lục dâm (Phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa). Ngoại nhân thì xem mạch ở huyệt Nhân nghinh (Phía trước bộ quan tay tả một phân)

Nội nhân: Nguyên nhân bởi nội thương thất tình (Hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh). Nội nhân thì xem mạch ở huyệt Khí khẩu (Phía trước bộ quan tay hữu một phân)

Bất nội ngoại nhân: Nguyên nhân bởi một kinh nào trong ngũ tạng, lục phủ, chứ không phải ngoại nhân và nội nhân?. Xem mạch ở huyệt thốn khẩu, tức 2 cổ tay.