Tam tài

Tam tài gồm: Thiên, Nhân, Địa.

Trời ở trên, người ở giữa, đất ở dưới.

Hệ tự hạ, kinh dịch nói: "Hữu thiên đạo yên, Hữu nhân đạo yên, Hữu địa đạo yên". Nghĩa là trời có đạo trời, người có đạo người, đất có đạo đất, 3 tài ấy tượng trưng cho 3 gạch, 3 gạch ấy lồng vào 3 gạch nữa là 6 gạch, tức 6 hào.

2 hào trên tượng trời, 2 hào giữa tượng người, 2 hào dưới tượng dất. Trong đó có thể, có văn, có cương nhu lẫn lộn. Nên gọi tam tài.

Y học nói: Trời có các vì sao và độ số, đất có sông ngòi, người có các kinh mạch. Trời có ngũ hành, đất có ngũ vị, người có ngũ tạng. Trời có âm dương, đất có âm dương, người có khí huyết. Cái khí, cái hình của trời, đất, người ứng hợp với nhau như vạy, tưởng cũng có thể nói là Tam tài.

(Đông y số điển - Định Ninh - LÊ ĐỨC THIẾP)